ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מרץ - 19 - 2013 0 Comment

פתח דבר

כתב החיד"א בספר לב דוד (פרק ל אות ט), ליל הסדר כל מעשיו ובפרט בלילה הקדוש הלזו, ידקדק שיהא אליבא דהלכתא, ולצאת ידי חובתו אליבא דכולי עלמא. בשגם כל ימי חלדו, כל פינות שהוא פונה יהיו לצד ימין ולא יתפוס קולות, על אחת כמה וכמה הלילה המקודשת, היא נפלאת, הקולות יחדלון. ועוד כתב החיד"א בספר דבש לפי (מערכת ח אות יח), הנזהר בפסח מחמץ בכל שהוא, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. וכן כתב בגורי האר"י ז"ל וזה רמז ושמרתם את המצות וקרי ושמרתם את המצוות כמו שאמרו זכרונם לברכה, ורמז שאם שמרתם את המצות שמירה מעליא כהלכות הפסח, אז תהיו בטוחים ושמרתם את המצוות לבלתי תחטאו. ולכן מובן למה יהודי צפון אפריקא חומרות רבות נהגו. וכתב בספר מליץ טוב (סימן קט), אנו נוהגים להחמיר כסברת מור"ם ז"ל בהגה באיזה מקומות כמו בהלכות פסח, ובאיסור ערוה, ובענין גיטין וקידושין.

אחר שזכינו ברחמי השי"ת עלינו להוציא את גיליונות "תורת אמך" על המועדים ופעמים רבות נאלצנו לקצר או להשמיט הלכה ומנהג ועתה בס"ד זוכים להוציא קונטרס "תורת אמך השלם" לימי חג הפסח, ספירת העומר וחג שבועות. יהי רצון שיגילו הלומדים, אי"ה אשמח לקבל הערות והארות ובל"נ נשבצם בספר "גנזי המערב" הכולל כתבי יד מרבותינו נ"ע. ויבורכו כל התומכים והמסייעים.

 קונטרס זה יוצא לאור לע"נ רבי שלמה בן עליה סבאג זצ"ל ביוזמת בנו רבי ברוך סבאג שליט"א. ולע"נ הבחור אליהו ז"ל בן ר' אברהם ואסתר יבלט"א

ולהבדיל לרפואת ר' משה בן עליה הי"ו שישלח לו האל רפואה שלימה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ובכללם לחנה בת פרחה תחי' ורותי בת עישה תחי' רפואה שלימה.

התודה והברכה לליאור אקסול על העזרה בעריכת הקונטרס שתהיה משכורתו שלימה מאת ה' אכי"ר. להצלחת אברהם מקייס וב"ב, רבי דוד אלמליח שליט"א וב"ב – מפריז, רפאל לוגסי וב"ב, חביב כלפון יזכו מהרה לזק"ש, ואביעד בן שלוש וב"ב מלוס אנג'לס, שיזכו מהרה לשוב לארצנו הקדושה מתוך נחת. ומפיקי השיעורים אשר פרץ וב"ב ונפתלי אזולאי וב"ב.                                                                   

החותם בברכת התורה ולומדיה הצב"י אברהם אסולין ס"ט

[subscribe2]

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים