ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מאי - 6 - 2012 0 Comment

בס"ד
'הצלת יהדות מרוקו(מאראקא) לתורה'

הוצאת תלמידים ממרוקו לישיבות ליטאיות אחר השואה
יעקב לופו

א. מבוא

מיום ביאת הצרפתים לעירנו התחילה תקופה חדשה בסדרי החיים. מאן דקרי לה בשם תקופה יפה לא משובש , ומאן דקרי לה רעה לא משתבש. כי השלווה והשקט
גברו בארץ, ואך המנוחה והמרגעה שהיה בלב לשמוח כל אחד בחלקו אם טוב
ואם רע חלפה כליל. כי רבו המותרות לאין קץ בכל צרכי האדם , בכסות ובפרנסה ,ובמדור ובכל תשמישו… ועל כן רבתה הטירחה והיגיעה והעבודה , ומשלחת יד בכל מסחר , ונלוו עמהם הקינאה והתחרות והתאוה לעלות במעלה העושר והתענוג…וגם תופסי התורה התחילו ליפרד מחיק אמם ולצאת אחד אחד איש לבצעו, כי גם הם נפשם אותה לטעום ממטעמי העת החדשה , ובכן עמודי התורה התחילו להתרופף,ואין סומך , אין תומך , ואין מוכיח בשער.

כך תיאר הרב יוסף משאש מהעיר מכנס את תהליך המודרניזציה – שאותו הוא חווה בצעירותו – שהתרחש במרוקו בעקבות החלת השלטון הצרפתי בה בשנת 1912 בעיניו,המסגרת של החברה המסורתית היהודית במרוקו החלה להתרופף. אחד הזרזים החשובים
Alljance israel , "של אותה התרופפות היתה רשת החינוך של כי" ח "כל ישראל חברים שהטמיעה את תהליך המודרניזציה בקרב בני הנוער. אירגון זה החל את , Vnjverselle פעולתו במרוקו עוד בשנת 1862 , לפני הפרוטקטורט הצרפתי , ועד מהרה נעשה הגורם החינוכי המרכזי בקהילה זו: במסגרתו התחנכו כמרבית הילדים היהודיים בגיל החינוך במרוקו.

כנגד השפעת כי" ח , ועל מנת לעצור את ה"סחף" ולחזק את החינוך המסורתי במרוקו,החל הרב זאב הלפרין להקים את רשת "אם הבנים " , אך שיטות הלימוד והאירגון שהוא הנהיג בה היו השיטות שנהגו בישיבות הליטאיות שבמזרח אירופה.

לאחר מלחמת העולם השנייה הקימו הרב אברהם קאלמאנוביץ' , נשיא ישיבת סיר בניו יורק , והרב רפאל עבו את רשת החינוך " אוצר התורה " במרוקו , וזו התאחדה עם רשת החינוך " אם הבנים " ולקחה אותה לחסותה .
משנת 1947 ועד היציאה של רוב יהודי מרוקו בשנת
1962 , היתה " אוצר התורה" לגורם המרכזי בחינוך המסורתי במרוקו, שהקיף כעשרהאחוזים מכלל הילדים בגיל החינוך.

בתקופת פעולתה של רשת " אוצר התורה " במרוקו , בעידודם ובביצועם של מקימי
הרשת, הוצאו מיטב התלמידים , אלפים במספר, ממרוקו , ללימודים בישיבות ליטאיות בצרפת, באנגליה , במדינת ישראל ובארצות הברית. הרבנים הוציאו תלמידים מחוץ למרוקו מבלי שהתכוונו להחזירם אליה – הם עשו זאת אף על פי שידעו כי פעולה זו עומדת בסתירה לצורכי החינוך המסורתי במרוקו ולמטרות המוצהרות שלשמן הוקמה הרשת. לנגד עיניהם עמדה מטרה נעלה ודחופה יותר: הצלת עולם התורה שחרב בשואת יהודי אירופה . בשנים שלאחר המלחמה היתה מרוקו המקור הגדול לתלמידים שמילאו מחדש את הישיבות הליטאיות הגדולות שחרבו .

מאמר זה יעסוק במספר היבטים של תופעה היסטורית זו . תחילה נדון בתהליך גיוס תלמידים ממרוקו לישיבות ליטאיות ; לאחר מכן נאמוד את מספר התלמידים ממרוקו שלמדו בישיבות ליטאיות בתפוצות בסוף שנות הארבעים ובשנות החמישים ; לבסוף ,נבחן את היחס בין הזהות המרוקאית של התלמידים לזהות הליטאית – כלומר האירופית -של המוסדות. החלק האחרון יתמקד בשלושה מוסדות שקלטו בעת ההיא את תלמידי שבצרפת, ישיבת " עץ חיים " (Aix Les Bains) מרוקו: ישיבת " חכמי צרפת" באקס-לה-בן שבצרפת. (Fvblaines) בטנג' יר וישיבת " אור יוסף " בפובלן

1
מאשאש, עמ' צג. ערכתי שינויים בפיסוק, לנוחות הקורא בן זמננו. הרב יוסף מאשאש נולד בסיון תרטב 1892 , במכנס , ולימים כיהן כרבה הראשי וכרבה של העיר חיפה בשנים – 1974- 1970. ראו במערכה 156 שבט תשל"ד , עמ' 20

2
לסקיר, עמ' 185

3
הרב הלפרין התחנך בישיבת וולוז'ין שבליטא, וחי במשך תקופה מסוימת בארץ ישראל ובאנגליה בטרם התיישב במרוקו. מועד הגעתו למרוקו אינו ברור: אפשר שבשנת 1910 הגיע לפאס, ואפשר שבשנת 1912 הגיע למכנס. אין ויכוח שהחל לפעול במכנס בשנת 1912 ודומה כי באותה שנה הקים את הרשת.

4
על חיי הרב קאלמאנוביץ' ראו: אנציקלופדיה יודאיקה, 10 , עמ' 7-8 ; קאלמאנוביץ'. הרב רפאל עבו נולד בצפת, בשנת 1913 . לאחר שעמד בראש ישיבת -אור חיים" בטבריה, החל בשנת 1947 שליחות בת שלוש שנים במרוקו מטעם מוסדות " אוצר התירה", הקים שם את רשת "אוצר התורה" וניהל אותה עד שובו ארצה מתוך אמלתע-י, אוסף עבו וסימנו: ק 100- , אוטוביוגרפיה.

5
רשת "אוצר התורה " נוסדה בסיוע הג'וינט והנדיב יצחק שלום מניו יורק – ראו אנציקלופדיה יודאיקה, % 2 , עמ' 1537 . על הקמת רשת "אם הבנים" , ו" אוצר התורה-, ראו זגורי אזולאי.

. 6
לסקר תשם-ג, עמ' 185

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים