ד'אר דייאלנה-הבית של יהדות מרוקו

שימור מורשת יהדות מרוקו

פיד RSS | עקוב בטוויטר | התחבר
Posted by admin On מאי - 16 - 2014 0 Comment

בס"ד

 

ל"ג בעומר -הילולת רבי שמעון בר יוחאי זי"עאר' שמעון בר יוחאי זצ"ל

 

 

רבי שמעון בר יוחאי גדול התנאים, היה תלמידו של רבי עקיבא. ברש"י מסכת שבועות מובא שסתם רבי שמעון בש"ס הוא רבי שמעון בר יוחאי. וכן אמרו בסנהדרין שסתם "ספרי" רבי שמעון היא. בירושלמי מובא שרבי עקיבא אמר לרבי שמעון בר יוחאי "דייך, שאני ובוראך מכירין כוחך". בזוה"ק הובא שאליהו הנביא זכור לטוב אמר על רבי שמעון בר יוחאי "לקדוש ה' מכובד מאן הוא קדוש ה' דא רבי שמעון בן יוחאי דאקרי מכובד בעלמא דין ובעלמא דאתי". רבא אמר במס' מכות שכל אשה תבקש שתלד בן כרבי שמעון.
זכה לטייל בגן עדן בעודו בחיותו. כמובא בזהר הקדוש וטייל שם בין הצדיקים כשנים עשר יום ומסרו לו משם סודות עצומים. וגם נשמות מעולם העליון באו אליו וגילו לו סודות, בכל מקום שנזכר בזהר הקדוש "קם סבא חד", היינו נשמות מעולם העליון כמו שכתב באור החמה.
כתב ברבנו חננאל "רבי שמעון בר יוחאי היה במערה י"ג שנה, ונראה לו בדרך מראות אלוהים גודל כבודו, והיה יודע בעצמו שהוא חסיד גדול".
מדוע זכה רבי שמעון בר יוחאי למעלה גדולה כזו שלא היה בשער הצדיקים, על שאלה זו עמד רבנו חננאל שם וכתב מפני "שכל הצדיקים קיבלו בעולם הזה מעין השמור להם לעולם הבא, ורבי שמעון ובנו לא קיבלו בעולם הזה, לפיכך היה להם זכות גדולה משאר הצדיקים".
כל דבריו הם בקבלה מסיני, ולכן מובן מה שהגמרא מקשה על דברי רבי שמעון בר יוחאי מדברי אביי ורבא אף על פי שאביי ורבא היו הרבה אחר רבי שמעון בר יוחאי, ביאר רבנו חננאל שם שהרי דברי אביי ורבא הם גם בקבלה שנמסר מסיני, ולכן יכולין להקשות מדיבריהם על רבי שמעון בר יוחאי.
בזהר הקדוש מובא אחרי שנסתלק רבי שמעון נשמע קול "עולו ואיתכנשו להילולא דרבי שמעון".

לפקוד קברו

בחז"ל כבר מצינו שפקדו על קברו, כמו שהובא בהקדמת ספר הזהר שרבי חייא בא למירון והשתטח על הציון דרבי שמעון בר יוחאי, ונשק לעפר. גם תלמידו רבי אבא סבא בא למירון להשתטח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי , כמובא בזוה"ק.
המגיד מישרים שהתגלה משמים להבית יוסף (רבי יוסף קארו מחבר שולחן ערוך) שרבי שמעון בר יוחאי שמח כשבא אליו הבית יוסף על קברו ולמד זהר.

ישועות על קברו

במדרש רבה קהלת הובא אחד מתלמידי רשב"י היה שוכח מה שלמד, הוא בא על קברו של רבי שמעון בר יוחאי ובכה, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי בחלום ואמר לו אם תחזור על לימודך שלוש פעמים תצליח.
בספר מגיד מישרים אמר המגיד להבית יוסף "ועל כל צרה שלא תבוא על הצבור תקיפו (קבר רשב"י) אותם שבע פעמים ותענו"
השל"ה באיגרתו כתב על מקום זה "כי כמה ניסים יארעו שם, כי צריכים ללמוד הזהר באימה וביראה ובדבקות גדולות, ואחר כך לשמוח הלב שמחה רוחנית, ולא שום אבלות ועצבות, כי באלה חפץ רבי שמעון בר יוחאי, והוא בדוק ומנוסה, ואחר כך נודרים נדרים ונדבות ומתפללים תפילות". אור החיים במסעו בגליל בשנת תק"ב כתב שלמדו שם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ו' שעות מספר הזהר "ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה".
(המאמר מובא מספר "המקומות הקדושים")

שייך מואיזו לכבוד הילולת רשב"י :מירון אל עלייא

 

זכותו תגן על עם ישראל אמן

 

השאר תגובה

עליך מחובר על מנת להגיב

פוסטים מאופיינים